108 CBeebies.
01-24至01-30 | 01-31至02-01 |
2018-01-24星期三
00:10~ 00:20
123妙妙鼠S2(20)【普】
00:20~ 00:32
查理與羅拉S3(6)【普】
00:32~ 00:45
查理與羅拉S3(5)【普】
00:45~ 00:55
穿越時空恐龍迷S1(17)【普】
00:55~ 01:20
蔬果樂園:預備長大S3(7)【普】
01:20~ 01:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(7)【普】
01:35~ 01:45
內莉與諾拉S1(18)【普】
01:45~ 02:00
天線寶寶S1(47)【普】
02:00~ 02:12
天線寶寶S1(52)【普】
02:12~ 02:24
外星鼠家族S1(6)【普】
02:24~ 02:30
一起來數數兒S1(2)【普】
02:30~ 02:40
小鳥3號S1(40)【普】
02:40~ 02:50
小鳥3號S1(39)【普】
02:50~ 03:00
小恐龍樂園S1(1)【普】
03:00~ 03:10
小恐龍樂園S1(50)【普】
03:10~ 03:17
阿奇幼幼園S2(19)【普】
03:17~ 03:24
阿奇幼幼園S2(20)【普】
03:24~ 03:35
阿奇幼幼園S2(21)【普】
03:35~ 03:42
莎拉與乖乖鴨S1(27)【普】
03:42~ 03:49
莎拉與乖乖鴨S1(28)【普】
03:49~ 03:55
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
03:55~ 04:10
123妙妙鼠S2(19)【普】
04:10~ 04:20
123妙妙鼠S2(20)【普】
04:20~ 04:32
查理與羅拉S3(6)【普】
04:32~ 04:45
查理與羅拉S3(5)【普】
04:45~ 04:55
穿越時空恐龍迷S1(17)【普】
04:55~ 05:20
蔬果樂園:預備長大S3(7)【普】
05:20~ 05:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(7)【普】
05:35~ 05:45
內莉與諾拉S1(18)【普】
05:45~ 06:00
天線寶寶S1(47)【普】
06:00~ 06:12
天線寶寶S1(53)【普】
06:12~ 06:24
外星鼠家族S1(7)【普】
06:24~ 06:30
一起來數數兒S1(3)【普】
06:30~ 06:40
小鳥3號S1(41)【普】
06:40~ 06:50
小鳥3號S1(40)【普】
06:50~ 07:00
小恐龍樂園S1(2)【普】
07:00~ 07:10
小恐龍樂園S1(1)【普】
07:10~ 07:17
阿奇幼幼園S2(20)【普】
07:17~ 07:24
阿奇幼幼園S2(21)【普】
07:24~ 07:35
阿奇幼幼園S2(22)【普】
07:35~ 07:42
莎拉與乖乖鴨S1(28)【普】
07:42~ 07:49
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
07:49~ 07:55
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
07:55~ 08:10
123妙妙鼠S2(20)【普】
08:10~ 08:20
123妙妙鼠S2(21)【普】
08:20~ 08:32
查理與羅拉S3(7)【普】
08:32~ 08:45
查理與羅拉S3(6)【普】
08:45~ 08:55
穿越時空恐龍迷S1(18)【普】
08:55~ 09:20
蔬果樂園:預備長大S3(8)【普】
09:20~ 09:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(8)【普】
09:35~ 09:45
內莉與諾拉S1(19)【普】
09:45~ 10:00
天線寶寶S1(48)【普】
10:00~ 10:12
天線寶寶S1(53)【普】
10:12~ 10:24
外星鼠家族S1(7)【普】
10:24~ 10:30
一起來數數兒S1(3)【普】
10:30~ 10:40
小鳥3號S1(41)【普】
10:40~ 10:50
小鳥3號S1(40)【普】
10:50~ 11:00
小恐龍樂園S1(2)【普】
11:00~ 11:10
小恐龍樂園S1(1)【普】
11:10~ 11:17
阿奇幼幼園S2(20)【普】
11:17~ 11:24
阿奇幼幼園S2(21)【普】
11:24~ 11:35
阿奇幼幼園S2(22)【普】
11:35~ 11:42
莎拉與乖乖鴨S1(28)【普】
11:42~ 11:49
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
11:49~ 11:55
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
11:55~ 12:10
123妙妙鼠S2(20)【普】
12:10~ 12:20
123妙妙鼠S2(21)【普】
12:20~ 12:32
查理與羅拉S3(7)【普】
12:32~ 12:45
查理與羅拉S3(6)【普】
12:45~ 12:55
穿越時空恐龍迷S1(18)【普】
12:55~ 13:20
蔬果樂園:預備長大S3(8)【普】
13:20~ 13:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(8)【普】
13:35~ 13:45
內莉與諾拉S1(19)【普】
13:45~ 14:00
天線寶寶S1(48)【普】
14:00~ 14:12
天線寶寶S1(53)【普】
14:12~ 14:24
外星鼠家族S1(7)【普】
14:24~ 14:30
一起來數數兒S1(3)【普】
14:30~ 14:40
小鳥3號S1(41)【普】
14:40~ 14:50
小鳥3號S1(40)【普】
14:50~ 15:00
小恐龍樂園S1(2)【普】
15:00~ 15:10
小恐龍樂園S1(1)【普】
15:10~ 15:17
阿奇幼幼園S2(20)【普】
15:17~ 15:24
阿奇幼幼園S2(21)【普】
15:24~ 15:35
阿奇幼幼園S2(22)【普】
15:35~ 15:42
莎拉與乖乖鴨S1(28)【普】
15:42~ 15:49
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
15:49~ 15:55
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
15:55~ 16:10
123妙妙鼠S2(20)【普】
16:10~ 16:20
123妙妙鼠S2(21)【普】
16:20~ 16:32
查理與羅拉S3(7)【普】
16:32~ 16:45
查理與羅拉S3(6)【普】
16:45~ 16:55
穿越時空恐龍迷S1(18)【普】
16:55~ 17:20
蔬果樂園:預備長大S3(8)【普】
17:20~ 17:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(8)【普】
17:35~ 17:45
內莉與諾拉S1(19)【普】
17:45~ 18:00
天線寶寶S1(48)【普】
18:00~ 18:12
天線寶寶S1(53)【普】
18:12~ 18:24
外星鼠家族S1(7)【普】
18:24~ 18:30
一起來數數兒S1(3)【普】
18:30~ 18:40
小鳥3號S1(41)【普】
18:40~ 18:50
小鳥3號S1(40)【普】
18:50~ 19:00
小恐龍樂園S1(2)【普】
19:00~ 19:10
小恐龍樂園S1(1)【普】
19:10~ 19:17
阿奇幼幼園S2(20)【普】
19:17~ 19:24
阿奇幼幼園S2(21)【普】
19:24~ 19:35
阿奇幼幼園S2(22)【普】
19:35~ 19:42
莎拉與乖乖鴨S1(28)【普】
19:42~ 19:49
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
19:49~ 19:55
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
19:55~ 20:10
123妙妙鼠S2(20)【普】
20:10~ 20:20
123妙妙鼠S2(21)【普】
20:20~ 20:32
查理與羅拉S3(7)【普】
20:32~ 20:45
查理與羅拉S3(6)【普】
20:45~ 20:55
穿越時空恐龍迷S1(18)【普】
20:55~ 21:20
蔬果樂園:預備長大S3(8)【普】
21:20~ 21:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(8)【普】
21:35~ 21:45
內莉與諾拉S1(19)【普】
21:45~ 22:00
天線寶寶S1(48)【普】
22:00~ 22:12
天線寶寶S1(53)【普】
22:12~ 22:24
外星鼠家族S1(7)【普】
22:24~ 22:30
一起來數數兒S1(3)【普】
22:30~ 22:40
小鳥3號S1(41)【普】
22:40~ 22:50
小鳥3號S1(40)【普】
22:50~ 23:00
小恐龍樂園S1(2)【普】
23:00~ 23:10
小恐龍樂園S1(1)【普】
23:10~ 23:17
阿奇幼幼園S2(20)【普】
23:17~ 23:24
阿奇幼幼園S2(21)【普】
23:24~ 23:35
阿奇幼幼園S2(22)【普】
23:35~ 23:42
莎拉與乖乖鴨S1(28)【普】
23:42~ 23:49
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
23:49~ 23:55
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
23:55~ 00:10
123妙妙鼠S2(20)【普】
2018-01-25星期四
00:10~ 00:20
123妙妙鼠S2(21)【普】
00:20~ 00:32
查理與羅拉S3(7)【普】
00:32~ 00:45
查理與羅拉S3(6)【普】
00:45~ 00:55
穿越時空恐龍迷S1(18)【普】
00:55~ 01:20
蔬果樂園:預備長大S3(8)【普】
01:20~ 01:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(8)【普】
01:35~ 01:45
內莉與諾拉S1(19)【普】
01:45~ 02:00
天線寶寶S1(48)【普】
02:00~ 02:12
天線寶寶S1(53)【普】
02:12~ 02:24
外星鼠家族S1(7)【普】
02:24~ 02:30
一起來數數兒S1(3)【普】
02:30~ 02:40
小鳥3號S1(41)【普】
02:40~ 02:50
小鳥3號S1(40)【普】
02:50~ 03:00
小恐龍樂園S1(2)【普】
03:00~ 03:10
小恐龍樂園S1(1)【普】
03:10~ 03:17
阿奇幼幼園S2(20)【普】
03:17~ 03:24
阿奇幼幼園S2(21)【普】
03:24~ 03:35
阿奇幼幼園S2(22)【普】
03:35~ 03:42
莎拉與乖乖鴨S1(28)【普】
03:42~ 03:49
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
03:49~ 03:55
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
03:55~ 04:10
123妙妙鼠S2(20)【普】
04:10~ 04:20
123妙妙鼠S2(21)【普】
04:20~ 04:32
查理與羅拉S3(7)【普】
04:32~ 04:45
查理與羅拉S3(6)【普】
04:45~ 04:55
穿越時空恐龍迷S1(18)【普】
04:55~ 05:20
蔬果樂園:預備長大S3(8)【普】
05:20~ 05:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(8)【普】
05:35~ 05:45
內莉與諾拉S1(19)【普】
05:45~ 06:00
天線寶寶S1(48)【普】
06:00~ 06:12
天線寶寶S1(54)【普】
06:12~ 06:24
外星鼠家族S1(8)【普】
06:24~ 06:30
一起來數數兒S1(4)【普】
06:30~ 06:40
小鳥3號S1(42)【普】
06:40~ 06:50
小鳥3號S1(41)【普】
06:50~ 07:00
小恐龍樂園S1(3)【普】
07:00~ 07:10
小恐龍樂園S1(2)【普】
07:10~ 07:17
阿奇幼幼園S2(21)【普】
07:17~ 07:24
阿奇幼幼園S2(22)【普】
07:24~ 07:35
阿奇幼幼園S2(23)【普】
07:35~ 07:42
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
07:42~ 07:49
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
07:49~ 07:55
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
07:55~ 08:10
123妙妙鼠S2(21)【普】
08:10~ 08:20
123妙妙鼠S2(22)【普】
08:20~ 08:32
查理與羅拉S3(8)【普】
08:32~ 08:45
查理與羅拉S3(7)【普】
08:45~ 08:55
穿越時空恐龍迷S1(19)【普】
08:55~ 09:20
蔬果樂園:預備長大S3(9)【普】
09:20~ 09:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(9)【普】
09:35~ 09:45
內莉與諾拉S1(20)【普】
09:45~ 10:00
天線寶寶S1(49)【普】
10:00~ 10:12
天線寶寶S1(54)【普】
10:12~ 10:24
外星鼠家族S1(8)【普】
10:24~ 10:30
一起來數數兒S1(4)【普】
10:30~ 10:40
小鳥3號S1(42)【普】
10:40~ 10:50
小鳥3號S1(41)【普】
10:50~ 11:00
小恐龍樂園S1(3)【普】
11:00~ 11:10
小恐龍樂園S1(2)【普】
11:10~ 11:17
阿奇幼幼園S2(21)【普】
11:17~ 11:24
阿奇幼幼園S2(22)【普】
11:24~ 11:35
阿奇幼幼園S2(23)【普】
11:35~ 11:42
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
11:42~ 11:49
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
11:49~ 11:55
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
11:55~ 12:10
123妙妙鼠S2(21)【普】
12:10~ 12:20
123妙妙鼠S2(22)【普】
12:20~ 12:32
查理與羅拉S3(8)【普】
12:32~ 12:45
查理與羅拉S3(7)【普】
12:45~ 12:55
穿越時空恐龍迷S1(19)【普】
12:55~ 13:20
蔬果樂園:預備長大S3(9)【普】
13:20~ 13:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(9)【普】
13:35~ 13:45
內莉與諾拉S1(20)【普】
13:45~ 14:00
天線寶寶S1(49)【普】
14:00~ 14:12
天線寶寶S1(54)【普】
14:12~ 14:24
外星鼠家族S1(8)【普】
14:24~ 14:30
一起來數數兒S1(4)【普】
14:30~ 14:40
小鳥3號S1(42)【普】
14:40~ 14:50
小鳥3號S1(41)【普】
14:50~ 15:00
小恐龍樂園S1(3)【普】
15:00~ 15:10
小恐龍樂園S1(2)【普】
15:10~ 15:17
阿奇幼幼園S2(21)【普】
15:17~ 15:24
阿奇幼幼園S2(22)【普】
15:24~ 15:35
阿奇幼幼園S2(23)【普】
15:35~ 15:42
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
15:42~ 15:49
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
15:49~ 15:55
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
15:55~ 16:10
123妙妙鼠S2(21)【普】
16:10~ 16:20
123妙妙鼠S2(22)【普】
16:20~ 16:32
查理與羅拉S3(8)【普】
16:32~ 16:45
查理與羅拉S3(7)【普】
16:45~ 16:55
穿越時空恐龍迷S1(19)【普】
16:55~ 17:20
蔬果樂園:預備長大S3(9)【普】
17:20~ 17:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(9)【普】
17:35~ 17:45
內莉與諾拉S1(20)【普】
17:45~ 18:00
天線寶寶S1(49)【普】
18:00~ 18:12
天線寶寶S1(54)【普】
18:12~ 18:24
外星鼠家族S1(8)【普】
18:24~ 18:30
一起來數數兒S1(4)【普】
18:30~ 18:40
小鳥3號S1(42)【普】
18:40~ 18:50
小鳥3號S1(41)【普】
18:50~ 19:00
小恐龍樂園S1(3)【普】
19:00~ 19:10
小恐龍樂園S1(2)【普】
19:10~ 19:17
阿奇幼幼園S2(21)【普】
19:17~ 19:24
阿奇幼幼園S2(22)【普】
19:24~ 19:35
阿奇幼幼園S2(23)【普】
19:35~ 19:42
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
19:42~ 19:49
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
19:49~ 19:55
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
19:55~ 20:10
123妙妙鼠S2(21)【普】
20:10~ 20:20
123妙妙鼠S2(22)【普】
20:20~ 20:32
查理與羅拉S3(8)【普】
20:32~ 20:45
查理與羅拉S3(7)【普】
20:45~ 20:55
穿越時空恐龍迷S1(19)【普】
20:55~ 21:20
蔬果樂園:預備長大S3(9)【普】
21:20~ 21:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(9)【普】
21:35~ 21:45
內莉與諾拉S1(20)【普】
21:45~ 22:00
天線寶寶S1(49)【普】
22:00~ 22:12
天線寶寶S1(54)【普】
22:12~ 22:24
外星鼠家族S1(8)【普】
22:24~ 22:30
一起來數數兒S1(4)【普】
22:30~ 22:40
小鳥3號S1(42)【普】
22:40~ 22:50
小鳥3號S1(41)【普】
22:50~ 23:00
小恐龍樂園S1(3)【普】
23:00~ 23:10
小恐龍樂園S1(2)【普】
23:10~ 23:17
阿奇幼幼園S2(21)【普】
23:17~ 23:24
阿奇幼幼園S2(22)【普】
23:24~ 23:35
阿奇幼幼園S2(23)【普】
23:35~ 23:42
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
23:42~ 23:49
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
23:49~ 23:55
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
23:55~ 00:10
123妙妙鼠S2(21)【普】
2018-01-26星期五
00:10~ 00:20
123妙妙鼠S2(22)【普】
00:20~ 00:32
查理與羅拉S3(8)【普】
00:32~ 00:45
查理與羅拉S3(7)【普】
00:45~ 00:55
穿越時空恐龍迷S1(19)【普】
00:55~ 01:20
蔬果樂園:預備長大S3(9)【普】
01:20~ 01:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(9)【普】
01:35~ 01:45
內莉與諾拉S1(20)【普】
01:45~ 02:00
天線寶寶S1(49)【普】
02:00~ 02:12
天線寶寶S1(54)【普】
02:12~ 02:24
外星鼠家族S1(8)【普】
02:24~ 02:30
一起來數數兒S1(4)【普】
02:30~ 02:40
小鳥3號S1(42)【普】
02:40~ 02:50
小鳥3號S1(41)【普】
02:50~ 03:00
小恐龍樂園S1(3)【普】
03:00~ 03:10
小恐龍樂園S1(2)【普】
03:10~ 03:17
阿奇幼幼園S2(21)【普】
03:17~ 03:24
阿奇幼幼園S2(22)【普】
03:24~ 03:35
阿奇幼幼園S2(23)【普】
03:35~ 03:42
莎拉與乖乖鴨S1(29)【普】
03:42~ 03:49
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
03:49~ 03:55
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
03:55~ 04:10
123妙妙鼠S2(21)【普】
04:10~ 04:20
123妙妙鼠S2(22)【普】
04:20~ 04:32
查理與羅拉S3(8)【普】
04:32~ 04:45
查理與羅拉S3(7)【普】
04:45~ 04:55
穿越時空恐龍迷S1(19)【普】
04:55~ 05:20
蔬果樂園:預備長大S3(9)【普】
05:20~ 05:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(9)【普】
05:35~ 05:45
內莉與諾拉S1(20)【普】
05:45~ 06:00
天線寶寶S1(49)【普】
06:00~ 06:12
天線寶寶S1(55)【普】
06:12~ 06:24
外星鼠家族S1(9)【普】
06:24~ 06:30
一起來數數兒S1(5)【普】
06:30~ 06:40
小鳥3號S1(43)【普】
06:40~ 06:50
小鳥3號S1(42)【普】
06:50~ 07:00
小恐龍樂園S1(4)【普】
07:00~ 07:10
小恐龍樂園S1(3)【普】
07:10~ 07:17
阿奇幼幼園S2(22)【普】
07:17~ 07:24
阿奇幼幼園S2(23)【普】
07:24~ 07:35
阿奇幼幼園S2(24)【普】
07:35~ 07:42
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
07:42~ 07:49
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
07:49~ 07:55
莎拉與乖乖鴨S1(32)【普】
07:55~ 08:10
123妙妙鼠S2(22)【普】
08:10~ 08:20
123妙妙鼠S2(23)【普】
08:20~ 08:32
查理與羅拉S3(9)【普】
08:32~ 08:45
查理與羅拉S3(8)【普】
08:45~ 08:55
穿越時空恐龍迷S1(20)【普】
08:55~ 09:20
蔬果樂園:預備長大S3(10)【普】
09:20~ 09:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(10)【普】
09:35~ 09:45
內莉與諾拉S1(21)【普】
09:45~ 10:00
天線寶寶S1(50)【普】
10:00~ 10:12
天線寶寶S1(55)【普】
10:12~ 10:24
外星鼠家族S1(9)【普】
10:24~ 10:30
一起來數數兒S1(5)【普】
10:30~ 10:40
小鳥3號S1(43)【普】
10:40~ 10:50
小鳥3號S1(42)【普】
10:50~ 11:00
小恐龍樂園S1(4)【普】
11:00~ 11:10
小恐龍樂園S1(3)【普】
11:10~ 11:17
阿奇幼幼園S2(22)【普】
11:17~ 11:24
阿奇幼幼園S2(23)【普】
11:24~ 11:35
阿奇幼幼園S2(24)【普】
11:35~ 11:42
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
11:42~ 11:49
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
11:49~ 11:55
莎拉與乖乖鴨S1(32)【普】
11:55~ 12:10
123妙妙鼠S2(22)【普】
12:10~ 12:20
123妙妙鼠S2(23)【普】
12:20~ 12:32
查理與羅拉S3(9)【普】
12:32~ 12:45
查理與羅拉S3(8)【普】
12:45~ 12:55
穿越時空恐龍迷S1(20)【普】
12:55~ 13:20
蔬果樂園:預備長大S3(10)【普】
13:20~ 13:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(10)【普】
13:35~ 13:45
內莉與諾拉S1(21)【普】
13:45~ 14:00
天線寶寶S1(50)【普】
14:00~ 14:12
天線寶寶S1(55)【普】
14:12~ 14:24
外星鼠家族S1(9)【普】
14:24~ 14:30
一起來數數兒S1(5)【普】
14:30~ 14:40
小鳥3號S1(43)【普】
14:40~ 14:50
小鳥3號S1(42)【普】
14:50~ 15:00
小恐龍樂園S1(4)【普】
15:00~ 15:10
小恐龍樂園S1(3)【普】
15:10~ 15:17
阿奇幼幼園S2(22)【普】
15:17~ 15:24
阿奇幼幼園S2(23)【普】
15:24~ 15:35
阿奇幼幼園S2(24)【普】
15:35~ 15:42
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
15:42~ 15:49
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
15:49~ 15:55
莎拉與乖乖鴨S1(32)【普】
15:55~ 16:10
123妙妙鼠S2(22)【普】
16:10~ 16:20
123妙妙鼠S2(23)【普】
16:20~ 16:32
查理與羅拉S3(9)【普】
16:32~ 16:45
查理與羅拉S3(8)【普】
16:45~ 16:55
穿越時空恐龍迷S1(20)【普】
16:55~ 17:20
蔬果樂園:預備長大S3(10)【普】
17:20~ 17:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(10)【普】
17:35~ 17:45
內莉與諾拉S1(21)【普】
17:45~ 18:00
天線寶寶S1(50)【普】
18:00~ 18:12
天線寶寶S1(55)【普】
18:12~ 18:24
外星鼠家族S1(9)【普】
18:24~ 18:30
一起來數數兒S1(5)【普】
18:30~ 18:40
小鳥3號S1(43)【普】
18:40~ 18:50
小鳥3號S1(42)【普】
18:50~ 19:00
小恐龍樂園S1(4)【普】
19:00~ 19:10
小恐龍樂園S1(3)【普】
19:10~ 19:17
阿奇幼幼園S2(22)【普】
19:17~ 19:24
阿奇幼幼園S2(23)【普】
19:24~ 19:35
阿奇幼幼園S2(24)【普】
19:35~ 19:42
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
19:42~ 19:49
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
19:49~ 19:55
莎拉與乖乖鴨S1(32)【普】
19:55~ 20:10
123妙妙鼠S2(22)【普】
20:10~ 20:20
123妙妙鼠S2(23)【普】
20:20~ 20:32
查理與羅拉S3(9)【普】
20:32~ 20:45
查理與羅拉S3(8)【普】
20:45~ 20:55
穿越時空恐龍迷S1(20)【普】
20:55~ 21:20
蔬果樂園:預備長大S3(10)【普】
21:20~ 21:35
五感科學教室:運動篇/數位篇S9(10)【普】
21:35~ 21:45
內莉與諾拉S1(21)【普】
21:45~ 22:00
天線寶寶S1(50)【普】
22:00~ 22:12
天線寶寶S1(55)【普】
22:12~ 22:24
外星鼠家族S1(9)【普】
22:24~ 22:30
一起來數數兒S1(5)【普】
22:30~ 22:40
小鳥3號S1(43)【普】
22:40~ 22:50
小鳥3號S1(42)【普】
22:50~ 23:00
小恐龍樂園S1(4)【普】
23:00~ 23:10
小恐龍樂園S1(3)【普】
23:10~ 23:17
阿奇幼幼園S2(22)【普】
23:17~ 23:24
阿奇幼幼園S2(23)【普】
23:24~ 23:35
阿奇幼幼園S2(24)【普】
23:35~ 23:42
莎拉與乖乖鴨S1(30)【普】
23:42~ 23:49
莎拉與乖乖鴨S1(31)【普】
23:49~ 23:55
莎拉與乖乖鴨S1(32)【普】
>